Archive for the ‘General’ Category

NOWOŇöńÜ: Odkrywaj wpŇāywowe konta na Twitterze dzińôki Social Explorer‚ĄĘ!

By Pupul Chatterjee | | No comments

W jaki spos√≥b¬†decydujesz¬†kogo bńôdziesz¬†ŇõledziŇā¬†na¬†Twetterze? Decyduje o tym zaangaŇľowanie¬†uŇľytkownika¬†czy moŇľe¬†numer¬†followers√≥w? ChciaŇābyŇõ¬†Ňľeby¬†istniaŇāo¬†jakieŇõ¬†narzńôdzie, kt√≥re¬†mogŇāoby¬†ci w tym pom√≥c? Prezentujemy¬†Social¬†Exoplorer‚ĄĘ¬†‚Äď Darmowe narzńôdzie do analizy¬†wpŇāyw√≥w¬†na¬†Twitterze¬† Social¬†Explorer‚ĄĘ¬†zostaŇā¬†stworzony w laboratoriach¬†Majestic. Pozwala¬†on¬†przekraczańᬆmoŇľliwoŇõci¬†typowych narzńôdzi¬†do analizy kanaŇā√≥w¬†social¬†media. Teraz moŇľesz¬†sprawdzińᬆtop 500,000 profili na¬†Twitterze¬†uŇāoŇľonych¬†w rankingach z 800 kategorii. Te rankingi zostaŇāy¬†stworzone na podstawie wpŇāyw√≥w¬†i kontekstu stron, gdzie dany profil na¬†Twiterze¬†zostaŇā¬†wspomniany. Dzińôki¬†danym¬†Majestic¬†Analytics,¬†Social¬†Explorer‚ĄĘ tworzy ranking kont na¬†Twitterze¬†bazujńÖc¬†na ich¬†Topical¬†Trust¬†Flow,¬†… Continue reading


Majestic odkrywa jeszcze wińôcej…czyli ŇõwiŇĄstwa w Internecie!

Po 10 latach intensywnego przeczesywania i analizowania Internetu,¬†Majestic¬†odkryŇā¬†gdzie ‚ÄėchowaŇāy¬†sińô‚Äô strony o treŇõciach¬†dla dorosŇāych;¬†na¬†dŇāugo¬†przed¬†Ahrefs¬†albo¬†Moz… OdkŇāadajńÖc¬†Ňľarty¬†na bok, pojawienie sińô¬†materiaŇā√≥w¬†dla dorosŇāych¬†bńôdzie¬†zaskoczeniem dla niekt√≥rych¬†os√≥b. My w Majestic doŇõwiadczyliŇõmy¬†doŇõńᬆduŇľego¬†zapotrzebowania ze strony klient√≥w¬†by te strony oznaczyńᬆi wŇāńÖczyńᬆw¬†listńô¬†kategorii¬†Topical¬†Trust¬†Flow. ZdecydowaliŇõmy¬†sińô¬†odpowiedzieńᬆna¬†te¬†proŇõby¬†doŇāńÖczajńÖc¬†kategorińô¬†do katalogu, uprzednio przeprowadzajńÖc¬†wiele test√≥w¬†off-line. Po otrzymaniu zadowalajńÖcych¬†rezultat√≥w, zmodyfikowaliŇõmy¬†ŇöwieŇľy¬†Index i doŇāńÖczyliŇõmy¬†kategorińô¬†‚ÄėAdult‚Äô¬†(Dla¬†DorosŇāych), kt√≥ra¬†jest juŇľ¬†aktywna. CaŇāy¬†czas bńôdziemy¬†pracowańᬆnad ulepszaniem algorytm√≥w¬†Ňľeby¬†uŇõwietnińᬆwyszukiwanie materiaŇā√≥w¬†z tej kategorii, ale mamy¬†nadziejńô¬†Ňľe zgodzicie¬†sińô¬†z nami…


Balansowanie wielkiej iloŇõci danych z darmowym dostńôpem.

Majestic¬†byŇā¬†zawsze dumny z umoŇľliwiania¬†mniejszym businessom¬†lub osobom¬†prywatnym¬†dostńôpu¬†do darmowego serwisu¬†tak,¬†by byli wstanie zapoznańᬆsińô¬†ze wszystkimi¬†linkami¬†ŇāńÖczńÖcymi¬†sińô¬†z ich stronńÖ¬†bez¬†Ňľadnych¬†koszt√≥w.¬†To¬†wielkie zobowińÖzanie.¬†By¬†Majestic¬†byŇā¬†¬†wstanie pokazańᬆbacklinki do jakiejkolwiek domeny,¬†niezbńôdne¬†jest o wiele wińôcej¬†niŇľ¬†tylko powierzchowne¬†przeczesanie danych z systemu DNS lub Google…my musimy przeindeksowańᬆcaŇāy¬†Internet zanim dana osoba otrzyma dane tylko na temat¬†tej¬†jedne¬†domeny; a nastńôpnie¬†musimy zrobińᬆto raz jeszcze by zdobyńᬆwszystkie dodatkowe¬†dane¬†takie jak¬†Flow¬†Metrics¬†itd. W skr√≥cie,¬†juŇľ¬†caŇāy¬†sprzńôt¬†komputerowy to¬†olbrzymie koszty¬†utrzymania, a mimo¬†bŇāńôdnego¬†myŇõlenia¬†wielu,¬†my¬†nie¬†jesteŇõmy¬†olbrzymińÖ¬†firmńÖ¬†z¬†wielkim¬†dofinansowaniem. By……


Balancing Big Data Problems with Free Access

Majestic has always been proud to be able to provide a Freemium service, so that smaller companies on the Internet can find their own backlink data from us for free. This is no small undertaking. For Majestic to be able to show the backlinks of every website in an instant, this is not a quick…


We’ve been shortlisted at this year’s US Search Awards!

Majestic are over the moon to be once again shortlisted at the US Search Awards 2015. We are proud to be a development led company, and we’re constantly thinking of new and exciting ways to view and use Majestic data to benefit our customers. It has been a great year for Majestic, let’s hope that…


ALL IT TAKES IS 30 MINUTES...
Do you need some extra help using Majestic? Sign up for a free demo and let a Majestic Expert take you on a tour.
THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact support@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.
DARMOWE SESJE INSTRUKTAŇĽOWE PO POLSKU!
Potrzebujesz pomocy? Nie wiesz jak zaczńÖńá? Zapisz sińô na darmowńÖ sesjńô demo przez Internet za darmo!
DZIńėKUJEMY!
JeŇõli miaŇābyŇõ jeszcze jakiekolwiek pytania, napisz do nas na adres: support@majestic.com
UdaŇāo Ci sińô pomyŇõlnie zarejestrowańá na darmowńÖ sesjńô demo z Majestic. Nasz doradca skontaktuje sińô z TobńÖ wkr√≥tce by zarezerwowańá termin.