Archive for the ‘General’ Category

4 Powerful marketing insights from link analysis

By Ken McGaffin | |

Engaging with marketing teams is important is today‚Äôs multi-faceted business world – but it‚Äôs not variable anchor text or IP addresses they‚Äôre interested in – it‚Äôs marketing insights that they‚Äôre after. And they‚Äôll probably be surprised by the powerful marketing insights into competitor strategy that Majestic can provide. Insights such as: What motivates other sites…


Majestic wzbogaca swoje marketingowe podboje o jńôzyk polski

By Nicola Carey | |

Na pewno niekt√≥rzy z was juŇľ zauwaŇľyli, Ňľe w okresie letnim wypuŇõciliŇõmy o wiele wińôcej materiaŇā√≥w w innych jńôzykach ‚Äď szczeg√≥lnie po hiszpaŇĄsku, francusku, wŇāosku, polsku i niemiecku. Co to oznacza? Oznacza to, Ňľe jeŇõli dotńÖd czytaŇāeŇõ naszego bloga tylko po angielsku, to od teraz masz moŇľliwoŇõńá czytania tekst√≥w w swoim ojczystym jńôzyku (hiszpaŇĄski, francuski,…


NOWOŇöńÜ: Odkrywaj wpŇāywowe konta na Twitterze dzińôki Social Explorer‚ĄĘ!

By Pupul Chatterjee | |

W jaki spos√≥b¬†decydujesz¬†kogo bńôdziesz¬†ŇõledziŇā¬†na¬†Twetterze? Decyduje o tym zaangaŇľowanie¬†uŇľytkownika¬†czy moŇľe¬†numer¬†followers√≥w? ChciaŇābyŇõ¬†Ňľeby¬†istniaŇāo¬†jakieŇõ¬†narzńôdzie, kt√≥re¬†mogŇāoby¬†ci w tym pom√≥c? Prezentujemy¬†Social¬†Exoplorer‚ĄĘ¬†‚Äď Darmowe narzńôdzie do analizy¬†wpŇāyw√≥w¬†na¬†Twitterze¬† Social¬†Explorer‚ĄĘ¬†zostaŇā¬†stworzony w laboratoriach¬†Majestic. Pozwala¬†on¬†przekraczańᬆmoŇľliwoŇõci¬†typowych narzńôdzi¬†do analizy kanaŇā√≥w¬†social¬†media. Teraz moŇľesz¬†sprawdzińᬆtop 500,000 profili na¬†Twitterze¬†uŇāoŇľonych¬†w rankingach z 800 kategorii. Te rankingi zostaŇāy¬†stworzone na podstawie wpŇāyw√≥w¬†i kontekstu stron, gdzie dany profil na¬†Twiterze¬†zostaŇā¬†wspomniany. Dzińôki¬†danym¬†Majestic¬†Analytics,¬†Social¬†Explorer‚ĄĘ tworzy ranking kont na¬†Twitterze¬†bazujńÖc¬†na ich¬†Topical¬†Trust¬†Flow,¬†… Continue reading


Majestic odkrywa jeszcze wińôcej…czyli ŇõwiŇĄstwa w Internecie!

By Newsroom | |

Po 10 latach intensywnego przeczesywania i analizowania Internetu,¬†Majestic¬†odkryŇā¬†gdzie ‚ÄėchowaŇāy¬†sińô‚Äô strony o treŇõciach¬†dla dorosŇāych;¬†na¬†dŇāugo¬†przed¬†Ahrefs¬†albo¬†Moz… OdkŇāadajńÖc¬†Ňľarty¬†na bok, pojawienie sińô¬†materiaŇā√≥w¬†dla dorosŇāych¬†bńôdzie¬†zaskoczeniem dla niekt√≥rych¬†os√≥b. My w Majestic doŇõwiadczyliŇõmy¬†doŇõńᬆduŇľego¬†zapotrzebowania ze strony klient√≥w¬†by te strony oznaczyńᬆi wŇāńÖczyńᬆw¬†listńô¬†kategorii¬†Topical¬†Trust¬†Flow. ZdecydowaliŇõmy¬†sińô¬†odpowiedzieńᬆna¬†te¬†proŇõby¬†doŇāńÖczajńÖc¬†kategorińô¬†do katalogu, uprzednio przeprowadzajńÖc¬†wiele test√≥w¬†off-line. Po otrzymaniu zadowalajńÖcych¬†rezultat√≥w, zmodyfikowaliŇõmy¬†ŇöwieŇľy¬†Index i doŇāńÖczyliŇõmy¬†kategorińô¬†‚ÄėAdult‚Äô¬†(Dla¬†DorosŇāych), kt√≥ra¬†jest juŇľ¬†aktywna. CaŇāy¬†czas bńôdziemy¬†pracowańᬆnad ulepszaniem algorytm√≥w¬†Ňľeby¬†uŇõwietnińᬆwyszukiwanie materiaŇā√≥w¬†z tej kategorii, ale mamy¬†nadziejńô¬†Ňľe zgodzicie¬†sińô¬†z nami…


Balansowanie wielkiej iloŇõci danych z darmowym dostńôpem.

By Newsroom | |

Majestic¬†byŇā¬†zawsze dumny z umoŇľliwiania¬†mniejszym businessom¬†lub osobom¬†prywatnym¬†dostńôpu¬†do darmowego serwisu¬†tak,¬†by byli wstanie zapoznańᬆsińô¬†ze wszystkimi¬†linkami¬†ŇāńÖczńÖcymi¬†sińô¬†z ich stronńÖ¬†bez¬†Ňľadnych¬†koszt√≥w.¬†To¬†wielkie zobowińÖzanie.¬†By¬†Majestic¬†byŇā¬†¬†wstanie pokazańᬆbacklinki do jakiejkolwiek domeny,¬†niezbńôdne¬†jest o wiele wińôcej¬†niŇľ¬†tylko powierzchowne¬†przeczesanie danych z systemu DNS lub Google…my musimy przeindeksowańᬆcaŇāy¬†Internet zanim dana osoba otrzyma dane tylko na temat¬†tej¬†jedne¬†domeny; a nastńôpnie¬†musimy zrobińᬆto raz jeszcze by zdobyńᬆwszystkie dodatkowe¬†dane¬†takie jak¬†Flow¬†Metrics¬†itd. W skr√≥cie,¬†juŇľ¬†caŇāy¬†sprzńôt¬†komputerowy to¬†olbrzymie koszty¬†utrzymania, a mimo¬†bŇāńôdnego¬†myŇõlenia¬†wielu,¬†my¬†nie¬†jesteŇõmy¬†olbrzymińÖ¬†firmńÖ¬†z¬†wielkim¬†dofinansowaniem. By……


ALL IT TAKES IS 30 MINUTES...
Do you need some extra help using Majestic? Sign up for a free demo and let a Majestic Expert take you on a tour.
THANK YOU!
If you have any questions in the meantime, please contact support@majestic.com
You have successfully registered for a Majestic Demo. A Customer Advisor will contact you shortly to schedule a suitable time to connect.
DARMOWE SESJE INSTRUKTAŇĽOWE PO POLSKU!
Potrzebujesz pomocy? Nie wiesz jak zaczńÖńá? Zapisz sińô na darmowńÖ sesjńô demo przez Internet za darmo!
DZIńėKUJEMY!
JeŇõli miaŇābyŇõ jeszcze jakiekolwiek pytania, napisz do nas na adres: support@majestic.com
UdaŇāo Ci sińô pomyŇõlnie zarejestrowańá na darmowńÖ sesjńô demo z Majestic. Nasz doradca skontaktuje sińô z TobńÖ wkr√≥tce by zarezerwowańá termin.